ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

 

Н А К А З

 

N 50/51 від 06.02.2001               Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ                           юстиції України

23 лютого 2001 р.

за N 170/5361

 

 

Про внесення змін до нормативно-правових актів

  Відповідно   до  Закону України від 16  листопада  2000  року

N 2114-III   "Про внесення змін до деяких законодавчих

актів  України  (щодо  операцій   з   металобрухтом)",   з   метою

запобігання   зупиненню   виробництва  та  невиконанню  експортних

контрактів  Н А К А З У Є М О: 

1. Внести  зміни  до  спільного  наказу  Мінпромполітики   та

Держмитслужби   України  від  3  листопада  1999  року  N  382/703

  "Про  оформлення  операцій   з   експорту   зливків

кольорових металів та їх сплавів",  зареєстрованого у Міністерстві

юстиції України 3 листопада 1999 року за N 753/4046:

1.1. Замінити слова "сертифікат якості" на слова: "експортний

сертифікат якості" у відповідних відмінках.

1.2. Замінити        слова        "підприємства-виготівники",

"підприємства-виготівники  зливків  кольорових   металів   та   їх

сплавів,  що експортуються" на слова: "спеціалізовані металургійні

переробні підприємства" у відповідних відмінках.

1.3. Вилучити з пункту 3 речення:  "У разі, коли вимірювальна

лабораторія має окремий  юридичний  статус,  то  підпис  керівника

лабораторії скріплюється печаткою лабораторії".

1.4. Замінити  у  пункті  7  слова  "завірена  підписами   та

печаткою   (печатками)   керівника   підприємства-виготівника   та

керівника  вимірювальної   лабораторії"   на   слова:   "підписана

керівниками     спеціалізованого     металургійного    переробного

підприємства та вимірювальної  лабораторії  цього  підприємства  і 
скріплена печаткою підприємства".

2. Внести  зміни  до  спільного  наказу  Держпромполітики  та

Держмитслужби    України  від    16 березня  2000 року    N 31/138

 "Про затвердження бланків документів суворого  обліку

"Сертифікат   якості"  та  Інструкції  про  порядок  виготовлення,

замовлення,  застосування і зберігання бланків документів суворого

обліку   форми  N  СЯ-1  "Сертифікат  якості",  зареєстрованого  у

Міністерстві юстиції України 23 червня 2000 року за N 367/4588:

2.1. Замінити слова "сертифікат якості" на слова: "експортний

сертифікат якості" у відповідних відмінках.

3. Внести  зміни  до  Інструкції  про  порядок  виготовлення,

замовлення,  застосування і зберігання бланків документів суворого

обліку форми  N  СЯ-1  "Сертифікат якості",  затвердженої спільним

наказом Держпромполітики та Держмитслужби України від  16  березня

2000 року   N  31/138    "Про  затвердження  бланків

документів суворого обліку "Сертифікат якості" та  Інструкції  про

порядок   виготовлення,   замовлення,  застосування  і  зберігання

бланків  документів  суворого  обліку  форми  N  СЯ-1  "Сертифікат якості":

3.1. Замінити слова "сертифікат якості" на слова: "експортний

сертифікат якості" у відповідних відмінках.

3.2. Замінити      слова     "підприємствами,     установами,

організаціями  та   їх   структурними   підрозділами   (надалі   -

підприємства)",      "підприємства-виготівника"     на      слова:

"спеціалізовані металургійні переробні підприємства" у відповідних відмінках.

3.3. Замінити у пункті  2.2 слова "Пункти 4 та 6 "Сертифіката

якості"  заповнюються"  на  слова:  "Пункти  4  та  5 "Експортного

сертифіката якості" заповнює спеціалізоване металургійне переробне

підприємство, яке формує контейнер та опломбовує його".

3.4. Викласти пункт 2.3 у такій редакції:  "2.3. Пункти 6, 7,

8  та  9  "Експортного  сертифіката  якості" заповнює вимірювальна лабораторія".

3.5. Вилучити пункт 2.4.

4. Викласти  у  новій  редакції  форму  N  СЯ-1   "Експортний

сертифікат  якості" серії 01АБ як форму бланка документів суворого

обліку,   затверджену   спільним   наказом   Держпромполітики   та

Держмитслужби України   від   16   березня   2000  року  N  31/138  (додається).

5. Митним  органам приймати до митного оформлення сертифікати

якості форми N СЯ-1 "Сертифікат якості" серії 01АА до N 050000, що

оформлені  власною  лабораторією  спеціалізованого  металургійного

переробного підприємства.

6. Наказ  набирає  чинності  через  10  днів від моменту його

реєстрації в Міністерстві юстиції України.

7. Контроль  за  виконанням  цього наказу покласти на першого

заступника Голови Державного комітету промислової політики України

В.Г.Падалка.

 

Голова Державного комітету                Голова Державної митної

промислової політики України              служби України

 

В.С.Новицький                                        Ю.П.Соловков

 

Примірник 1(2.3.4)

 

Затверджено

Наказ Державного комітету

промислової політики

___________________________________      України та Державної

(спеціалізоване металургійне          митної служби України

переробне підприємство)               06.02.2001  N 50/51

___________________________________

(адреса)  Ліцензія: серія ____ N _____

 

Форма N СЯ-1

 

----------                       ----------

Ідентифікаційний код ----------           Код за ДКУД ----------

 

Сертифікат якості

 

Серія 01АБ           "___" _____ 200__ р.          N 000000

 

1. _____________________________________________________________

(найменування товару, тип, марка за стандартом )

2. _____________________________________________________________

(номер стандарту на товар)

3. _____________________________________________________________

(код товару за Класифікатором: група, підгрупа, позиція)

4. _____________________________________________________________

(вид та номер транспортного засобу)

 

5. Завантаження засобу транспортування:

------------------------------------------------------------------

N  | Номер контейнера  |Номери плавок у     |Маса нетто плавок у

з/п|                   |контейнері          |контейнері, кг

---+-------------------+--------------------+---------------------

|                   |                    |

|                   |                    |

|                   |                    |

|                   |                    |

|                   |                    |

|                   |                    |

|                   |                    |

-----------------------+------------------------------------------

Загальна маса нетто в  |

(цифрами)              |

|------------------------------------------

транспортному          |

засобі, кг (літерами)  |

------------------------------------------------------------------

 

6. Акредитація лабораторії _____________________________________

(номер та дата видачі атестата

__________________________________________________________________

акредитації,  термін  чинності, ким виданий)

 

7. Показники якості:

---------------------------------------------------------------------

N  |Номер |Маса   |Дата    |Маса від- |Хімічний склад, % мас.       |

з/п|плавки|плавки,|виготов-|вантажень,|                             |

|      |кг       |лення   |нетто кг  |-----------------------------|

---+------+-------+--------+----------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|

|      |       |        |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|      |       |        |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|      |       |        |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|      |       |        |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|      |       |        |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|      |       |        |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|      |       |        |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|      |       |        |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

---------------------------------------------------------------------

8. Додаткові вимоги (на вимогу споживача)_______________________

_______________________________________________________________

 

9. Висновок лабораторії про  товар:  відповідає,  не  відповідає

вимогам стандарту (непотрібне закреслити)

 

10. Керівник лабораторії _______________________________________

(підпис)        (прізвище та ініціали)

 

Керівник спеціалізованого

металургійного

переробного підприємства ________________________________________

(підпис)          (прізвище та ініціали)

 

М.П.