Порядок атестації

Металургійного переробного підприємства на відповідність його статусу “Спеціалізоване металургійне підприємство”

 Атестація проводиться згідно вимог статті Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (що до операції з металобрухтом)” від 16.11.2000 р. №2114-111.

Для атестації на відповідність статусу спеціалізованого металургійного переробного підприємства необхідно подати в інститут ДонІКМ копії наступних документів:

 

І. Документи, що засвідчують про право власності на землю та виробничі приміщення або договір оренди.

 2. Робочий  проект  на  спеціалізоване  металургійне переробне підприємство брухту кольорових металів, який виконано згідно с діючими  нормативними   документами   на   урахуванням погодження органів охорони праці,  санепідстанціі, інспекцій екологічної безпеки ти державного пожежного нагляду.

 3. Акт приймання и експлуатацію закінченого об’єкта згідно діючим нормативним документам

 4. Документація на   спеціалізоване технологічне обладнання для металургійної переробки і виробництва продукції з брухту кольорових металів і сплавів, які належать підприємству на правах власності   або   оренди   (брухтопереробного,   виробничого, вантажопідйомного обладнання, складських приміщень, вагового господарства, обладнання для здійсненнй контролю сировини та готової продукції, що забезпечують вибухову та радіаційну  безпеку).

 5. Фактичний   штатний  розклад  кваліфікованого персоналу  та працівників відповідних професій для здійснення металургійної переробки брухту та відходів, контролю сировини на вибухо та радіаційну безпеку.

 6. Атестат акредитації випробувальної лабораторії  яка внесена до реєстру  Держпромнолітики,

 7. Нормативно-технічну документацію (технологічні інструкції на виробництво продукції відповідно державним стандартам та технічнім умовам, наявність сертифікатів або паспорту якості на виготовлену продукцію, положення по охороні праці.

 8. Заходи по забезпеченню очистки твердих, рідких та газоподібнім відходів виробництва від шкідливих речовин та їх утилізації або дозвіл на їх заховання.

 

Інститут   ДонІКМ     протягом   10 днів проводить обстеження підприємства на відповідність вимогам закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо операції з металобрухтом)" з виїздом фахівців на місце.

За результатами обстеження підприємства та перевірки наданих документів ДонІКМ готує атестат на відповідність суб'єкта господарювання спеціалізованому   металургійному переробному підприємству за підписом керівника інституту або його заступника,

Підписаний атестат подається до Держпромполітикі для затвердження

 Директор ДонІКМ

  

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

 

N 53 від 08.02.2001                                    Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

               22 лютого 2001 р.за N 162/5353

Затверджено

Наказ Держпромполітики України

08.02.01 N 53 ( z0161-01 )

  

Порядок атестації

спеціалізованого підприємства

 

 

1. Атестація проводиться згідно з вимогами Закону України від

16.11.2000 N  2114-III  "Про внесення змін до деяких

законодавчих актів України (щодо операцій з металобрухтом)".

2. Вимоги  до  спеціалізованого  металургійного   переробного

підприємства визначені   Законом   України    "Про    металобрухт"

 і Ліцензійними умовами .

3. Підприємство   атестується   на   підставі   довідки   про

відповідність    спеціалізованого    підприємства    вимогам    до

спеціалізованого    металургійного    переробного    підприємства,

передбачених  нормативно-правовими  актами   (далі   -   Довідка).

Обстеження та підготовку довідки здійснюють:

для металургійної переробки брухту кольорових металів -

1. Донецький    державний    інститут    кольорових   металів

(м. Донецьк)

або

2. Державне зовнішньоекономічне підприємство  "Укркольорпром"

(м. Дніпропетровськ);

для металургійної переробки брухту чорних металів -

1. Український  державний інститут спеціальних сталей сплавів

та феросплавів (м. Запоріжжя)

або

2. Державне зовнішньоекономічне підприємство  "Укркольорпром"

(м. Дніпропетровськ).

Довідка складається  протягом   п'ятнадцяти   днів   з   дати

отримання організацією, що здійснює обстеження, заяви від суб'єкта

господарської діяльності та надається суб'єкту.

Держпромполітики на підставі довідки заповнює атестат.

Підписання атестата здійснюється  в  Держпромполітики.  Копії

атестата зберігаються в вищезазначеній організації, що здійснювала

обстеження,  та в Держпромполітики в ліцензійній  справі  суб'єкта

господарської  діяльності.  Оригінал  атестата  видається суб'єкту

господарської діяльності.

 

Начальник управління                                  В.М.Катунін

 

Затверджено

Наказ Держпромполітики України

08.02.01 N 53

 Зразок

 Заява

про перереєстрацію ліцензії на здійснення операцій з

металобрухтом

 

Заявник __________________________________________________________

(найменування, місцезнаходження  юридичної  особи)

__________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи)

__________________________________________________________________

 

номер телефону ______________________________________________

організаційно-правова форма _________________________________

ідентифікаційний код юридичної особи ________________________

поточний рахунок N _______________ в ________________________

валютний рахунок N __________ в _____________________________

Прошу перереєструвати  ліцензію  на  провадження  такого виду

діяльності:

__________________________________________________________________

(указати вид діяльності)

 

серія ________________ номер _____________ ліцензії

 

Місце провадження діяльності

__________________________________________________________________

До заяви додається

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

З порядком перереєстрації ліцензії ознайомлений

 

Підпис керівника _____________  Прізвище, ініціали ______________

"___" _________________ 200_ р.

 

Дата і номер реєстрації заяви "__" _____________ 200__ р. N _____

 

____________________________________       __________________

(прізвище особи, яка прийняла заяву)            (підпис)

 

Начальник управління                                  В.М.Катунін

 

Затверджено

Наказ Держпромполітики України

08.02.01 N 53

 Зразок

 ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

 

Атестат

спеціалізованого металургійного переробного підприємства

до ліцензії серії _____________ N ________

 

"___" _____________ 200_ р. N ____________

 

Цей Атестат засвідчує, що металургійне підприємство

_________________________________________________________________,

(повна назва, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ)

яке розташоване за адресою ______________________________________,

відповідає вимогам  спеціалізованого  металургійного   переробного

підприємства  відповідно  до  Закону  України  "Про металобрухт" і

Ліцензійних умов і має можливість переробляти металобрухт

__________________________________________________________________

(вказується яких металів)

 

Атестат виданий  на  підставі   довідки   про   відповідність

спеціалізованого    підприємства   вимогам   до   спеціалізованого

металургійного переробного підприємства від __________ N _________

складеної ___________________________________________________

(назва організації)

 

Заступник голови Держпромполітики  Підпис (розшифрування підпису)

Голова ліцензійної комісії         Печатка

 

Начальник управління                                  В.М.Катунін

 

Затверджено

Наказ Держпромполітики України

08.02.01 N 53

 Зразок

 Затверджено

(затверджується керівництвом

організації, що перевіряє)

(підпис)  (прізвище)

(печатка)

"__" ______________ 200__ р.

 

Довідка

про  відповідність  спеціалізованого  підприємства вимогам

до спеціалізованого металургійного переробного підприємства

 

"__" ____________ 200__ р.                              N _______

 

Члени робочої групи

 

1) __________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

2) __________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

3) __________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові,  посада)

здійснили перевірку металургійного виробництва,  розташованого  за

адресою _________________________________________________________,

що належить суб'єкту господарської діяльності

__________________________________________________________________

(повна назва суб'єкта господарської діяльності)

 

місцезнаходження суб'єкта господарської діяльності _______________

код за ЄДРПОУ суб'єкта господарської діяльності __________________

 

1. Власником  земельної ділянки,  на якій розташовано об'єкт,

що перевіряється, є ______________________________________________

__________________________________________________________________

2. Площа земельної ділянки __________________________________

3. Наявність спеціального металургійного обладнання

3.1. Піч (по кожній)

а) тип

б) ємність (потужність, продуктивність)

в) наявність дозволу на початок роботи (дата видачі)

г) власна, знаходиться в оренді, суборенді

3.2. Газоочищення

а) тип (мокре, сухе)

б) загальні технічні параметри газоочищення

4. Наявність технологічних інструкцій (карт) на технологічні

процеси (перелік, на які види продукції)

5. Наявність  власної  акредитованої   хімічної   лабораторії

(номер свідоцтва про акредитацію)

6. Обладнання для експрес-контролю хімічного складу продукції

а) тип, реєстраційний номер, кількість

б) форма  власності  (власна,  в  оренді,  суборенді,  з  ким

укладено договір)

7. Характеристика території для складування сировини

а) площа

б) характер покриття

в) умови для відокремленого зберігання кольорових металів  за

класами, групами та сортами

8. Наявність кваліфікованого персоналу ______________________

9. Сертифікат  на  систему якості виданий відповідно до вимог

міжнародних стандартів  (ISO)  серії  9002  від  _______  N  ____,

виданий  органом з сертифікації систем якості (атестат акредитації

в державній системі сертифікації УкрСЕПРО від _____ N ___) (у разі

наявності)

10. Додаткова інформація

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Висновок ____________________________________________________

(у разі роботи з брухтом кольорових

__________________________________________________________________

металів - визначення конкретного виду кольорових металів,

що будуть вироблятися)

 

Члени комісії

 

1. ______________________________________  __________________

(прізвище, ім'я та по батькові)           (підпис)

2. ______________________________________  __________________

(прізвище, ім'я та по батькові)           (підпис)

3. ______________________________________  __________________

(прізвище, ім'я та по батькові)           (підпис)

 

Довідку одержав

___________________________________   ___________   _________

(прізвище, ім'я та по батькові,        (підпис)       (дата)

посада представника суб'єкта

господарської діяльності)

 

Начальник управління                                  В.М.Катунін